Działka U/MN 88 arów Kraków ul. Igołomska

Kategoria: Działki    Rodzaj: Na sprzedaż

Zakońoczne
Cena 2 640 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( niedz 28 lip 2019 15:17:59 )
Kontakt Wyślij wiadomość
126361677 amon@bci.pl
Miejscowość Kraków (Małopolskie)


302 0

Opis Kraków ul. Igołomska 88 arów U/MN działka w kształcie prostokąta dwa wjazdy z ul. Igołomskiej, kierunek Niepołomice ulicy o bardzo dużym natężeniu ruchu. Cena 30 000 ar lub polecamy możliwość dzierżawy terenu cena 0,6 zł m2
Wg, aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN
– Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:
1/ przeznaczenie podstawowe:
a/ usługi komercyjne z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki,
hotelarstwa, obsługi komunikacji,
b/ usługi publiczne,
c/ obiekty rzemiosła usługowego i wytwórczości,
d/ obiekty i urządzenia usług turystyki,
e/ mieszkania wbudowane w obiekty usługowe,
f/ powierzchnie parkingowe,
2/ przeznaczenie dopuszczalne:
a/ budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b/ obiekty infrastruktury technicznej,
c/ obiekty gospodarcze,
d/ obiekty małej architektury,
e/ ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe,
f/ zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów U/MN:
1/ utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy z zachowaniem warunków określonych w ust. 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/
niniejszego paragrafu,
2/ niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w granicach
wydzielonej działki budowlanej,
3/ forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych powinna spełniać
następujące wymagania:
a/ usytuowanie obiektu z zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b/ na wolnych działkach dopuszcza się zabudowę bliźniaczą oraz lokalizowanie
budynków w odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej
niezabudowanej,
c/ rozwiązanie rzutu obiektu na planie prostokąta, o stosunku boków, dłuższego
do krótszego od 1,3 do 1,8,
d/ wysokość nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych nie może być
większa do kalenicy niż 12 m,
e/ dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków
należy wznieść jako wielospadowe, o kącie nachylenia 20o-30o, z wyjątkiem
dachów jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i garaży, które
mogą być jednospadowe,
f/ stosowanie ciemnej kolorystyki dachów,
g/ poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn nakrytych daszkami
dwuspadowymi lub okien połaciowych,
4/ zakazuje się:
a/ nadbudowy budynków mieszkalnych powyżej 3 kondygnacji,
b/ lokalizacji budynków tymczasowych (blaszaki, pakamery itp.),
c/ stosowania do wykończenia elewacji tłuczonego szkła, ceramiki lub luster,
5/ minimum 30% powierzchni działki znajdującej się na terenach budowlanych
należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną,
6/ maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
7/ wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 1,8,
8/ nie dopuszcza się do wydzielania w obrębie terenów U/MN nowych działek pod
zabudowę o powierzchni mniejszej niż 1200 m2.
3. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Obiekty gospodarcze mogą być realizowane jako dobudowane lub wolno stojące.
5. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 2 nie może
stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
pokaż trasę z:
do , Kraków


 
Zapisz się do newslettera
Już dziś zamów newsletter naszego serwisu ogłoszeń nieruchomości, a będziesz otrzymywać jako pierwszy najnowsze oferty ogłoszeń z interesującego regionu Polski. Bądź na bieżąco z naszą ofertą - naprawdę warto! Nasz serwis to miejsce gdzie znajdziesz najbardziej aktualne ogłoszenia nieruchomości. Po prostu wpisz poniżej swój adres e-mail i zapisz się do grona zainteresowanych!